miércoles, 30 de noviembre de 2011

Butlletí "La immigració en xifres" 11

.


Monogràfic del butlletí de la Direcció General per a la Immigració

Presentació

• Moviment natural dels estrangers a Catalunya
En aquest onzè número del monogràfic La immigració en xifres es presenta una anàlisi del moviment natural de la població de nacionalitat estrangera que viu a Catalunya.
L'anàlisi inclou el volum de naixements i el pes que tenen en el còmput total els fills de mare estrangera o pare estranger. També inclou un apartat amb l'anàlisi de les defuncions registrades segons la nacionalitat. Per últim, el monogràfic inclou dades estadístiques sobre els matrimonis heterosexuals registrats a Catalunya protagonitzats per persones de nacionalitat estrangera.


• Naixements
En els darrers 10 anys el nombre de naixements registrats a Catalunya s'han incrementat un 33,6%, en gran part degut a l'aportació de les dones de nacionalitat estrangera. Tot i aquest creixement, però, el 2009 el volum de naixements va patir una davallada del 5,2% entre les mares espanyoles i del 2,7% entre les estrangeres. En conjunt, un 28,7% dels naixements registrats van ser de mares estrangeres, principalment marroquines. Només en el 10,8% dels municipis catalans no es va registrar cap naixement l'any 2009, mentre que en 638 municipis (el 67,4% del total) es van registrar naixements on al menys un dels dos progenitors era estranger.


• Defuncions
L'índex d'envelliment de la població estrangera empadronada a Catalunya és de només 15,4 persones de 65 i més anys per cada 100 menors de 15 anys, mentre que el dels autòctons és de 127,2. Per aquest motiu, el pes de les persones estrangeres en el total de defuncions registrades l'any 2009 va ser del 2,0%. És una proporció molt baixa tenint en compte que el col·lectiu estranger suposa més del 16% de la població empadronada a Catalunya.


• Matrimonis
En 10 anys ha decrescut un 16% el nombre d'unions heterosexuals a Catalunya i la davallada s'ha produït entre les parelles de nacionalitat espanyola, atès que el nombre de matrimonis amb al menys un cònjuge estranger s'ha multiplicat per quatre. El 2009, els matrimonis mixtos (amb al menys un cònjuge estranger) han suposat el 30,7% del total de matrimonis i la majoria d'aquestes parelles es van formalitzar entre un home espanyol i una dona estrangera.
.

No hay comentarios: