miércoles, 18 de noviembre de 2015

Parlament de Catalunya


El Ple convalida el Decret llei 
de creació del Registre de parelles estables 
Dijous, 19 de novembre, el Ple del Parlament va convalidar per unanimitat el Decret llei 3/2015 de modificació de la Llei 25/2010 del llibre segon del Codi civil, relativa a la creació del Registre de parelles estables. El conseller de Justícia, Germà Gordó, va presentar el text aprovat pel Govern l’octubre passat en l’exercici de les seves competències legislatives. Un segon punt de l’ordre del dia que va tractar el Ple va ser el report de l’activitat en el període entre legislatures de la Diputació Permanent del Parlament. A l’inici de la sessió es va llegir una declaració institucional de condemna dels atemptats de París i Beirut i de solidaritat amb el poble francès i tots els països que pateixen terrorisme, que va ser seguida per la sala amb un minut de silenci. Dijous, 19 de novembre, a l’inici de la tercera sessió plenària de l’XI legislatura, la presidenta del Parlament va llegir una declaració institucional de condemna dels atemptats de París i Beirut i de solidaritat amb el poble francès i tots els països que pateixen el terrorisme, que va ser seguida amb un minut de silenci pels presents a l’hemicicle. 

Posteriorment, i com a primer punt de l’ordre del dia, el Ple va fer el debat de validació del Decret llei 3/2015, de 6 d'octubre, de modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil, relativa a la creació del Registre de parelles estables. 

El conseller de Justícia, Germà Gordó, va presentar el text, que va ser validat en la votació posterior al debat. 

El Decret llei, que va ser aprovat l’octubre passat pel Govern en l’exercici de les seves competències legislatives, té per objectiu garantir que les parelles estables residents a Catalunya puguin accedir als drets de caràcter públic, com ara el dret a percebre la pensió de viduïtat de la Seguretat Social. 

Els dos articles del Decret llei estableixen la creació, l’organització i el funcionament del Registre de parelles estables. Aquest nou Registre, de caire administratiu i dependent del Departament de Justícia, es crea –amb una funció de publicitat i control– per protegir, sense discriminació, els efectes de les relacions familiars tant en l’àmbit del dret privat com en l’àmbit del dret públic. 

El Govern de la Generalitat va considerar imprescindible la creació d’aquest Registre després d’una sentència del Tribunal Constitucional que va comportar l’enduriment de les condicions d’accés a les pensions de viduïtat en comunitats autònomes com ara Catalunya, Balears o Navarra. 

Per finalitzar la sessió plenària, d’acord amb el que preveu el Reglament de la cambra, es va reportar en el Ple l’activitat i les decisions adoptades per la Diputació Permanent des de la dissolució de l’anterior legislatura fins a la constitució de l’actual. (Transcripció de la sessió)Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals

No hay comentarios: