miércoles, 18 de diciembre de 2013

Actualitat

Declaració institucional 
amb motiu del 
Dia Internacional del Migrant 2013 


El 4 de desembre de l’any 2000, l’Assemblea General de les Nacions Unides va declarar el 18 de desembre Dia Internacional del Migrant i va invitar els estats membres i les organitzacions intergovernamentals i no governamentals a commemorar-lo. 

L’any 2006, l’Assemblea General de les Nacions Unides, amb la participació de 132 estats, i en un Diàleg d’alt nivell sobre immigració internacional i desenvolupament, va reafirmar el missatge que la migració internacional és un fenomen en augment que pot contribuir de forma positiva al desenvolupament dels països d’origen i els països de destí, sempre i quan es recolzi amb polítiques adequades. També va acordar que el respecte als dr ets humans i les llibertats fonamentals de tots els immigrants és fonamental per recollir els benefic is d’aquestes migracions. I, finalment, que és necessari enfortir la cooperació internacional en matèria de migració internacional a nivell bilateral, regional i global. 

La necessitat lloable de regular els fluxos migrator is ha de ser sempre respectuosa amb els drets de les persones immigrants. Fets dramàtics com els succeïts recentment a l’illa de Lampedusa ens han de portar a la reflexió. Una política migratòria integr al pròpia de la Unió Europea permetria oferir més garanties i dignitat a les persones mi grants, alhora que seria molt útil per lluitar contra les xarxes de tràfic de persones. 

Els desequilibris nord-sud mantenen la pressió mi gratòria a les fronteres orientals i meridionals d’Europa i la resposta institucional no pot ser només control policial o militar. Al fenomen migratori per motius econòmics s’hi afegeix la creixent demanda de refugi per part de ciutadans que han de deixar el seu lloc d’origen perquè perilla la seva vida, per motius de guerres o de repressió política. A aquest augment de peticions d’asil la Unió Europea també hi hauria de donar una resposta global. 

Des de Catalunya veiem tots aquests fets amb preocu pació i lamentem no tenir encara la possibilitat d’intervenir en el debat al qual hi podríe m aportar la nostra experiència històrica. 

Catalunya té una llarga tradició en el camp de les migracions. Hem estat terra d’emigrants en èpoques de crisis econòmiques, com al segle XIX am b l’emigració cap a Amèrica, i crisis polítiques amb exilis massius com els de 1714 i 1939, per exempl e. Ara mateix, la crisi que patim està provocant nous moviments migratoris en tots els sentits, un fet novedós que ens obliga com a institucions del país a treballar per cercar solucions. 

Catalunya ha estat sobretot terra de recepció d ’immigrants, una realitat lligada sempre a èpoques de creixement econòmic. Som un exemple de país capaç d’atraure immigració per créixer demogràficament i econòmicament, amb una gran capacitat d’integració per construir una societat cohesionada. 

La millor prova és que milions de persones immigr ades incorporades en les darreres dècades no són cap impediment perquè Catalunya, en aquests moments, pugui fer amb il·lusió plantejaments de futur de gran ambició. 

Cal destacar el paper actiu i compromès de la societat catalana, de les entitats, organitzacions socials i ajuntaments en la defensa dels drets humans de tote s les persones que viuen al nostre país i, molt significativament, del dret al refugi i l’asil, dav ant del qual el Govern de Catalunya no hi té competències directes, però això no ha de ser un impediment per arribar a ac ords transversals que plantegin solucions globals d’acord amb les declaracions internacionals. 

L’horitzó nacional per a Catalunya que anhela una gran part de la nostra societat haurà de ser coherent amb la seva història i tenir un paper actiu en el panorama internacional a l’hora de reclamar el respecte als drets humans amb claredat i contun dència, impulsant polítiques migratòries i d’asil coherents. És a dir, d’acord amb els paràmetres in ternacionals i amb els compromisos de la societat civil, una Catalunya molt activa en la defensa d’aquests valors. 

El Dia Internacional del Migrant és una excel·lent oportunitat per fer una mirada en profunditat a la nostra història, sempre lligada als moviments migratoris, i meditar sobre el paper que volem tenir al món. És, en definitiva, una oportunitat per reafirmar el nostre compromís col·lectiu de respecte als drets de les persones i a la seva dignitat inviolable. 

Demanem la difusió d’aquesta declaració i el seu ús per al debat i la reflexió. 

Generalitat de Catalunya / Ajuntament de Barcelona 17 de desembre de 2013

No hay comentarios: