miércoles, 28 de abril de 2010

Un paso más...


El Parlament aprova la Llei d'acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya, pionera al sud d'Europa


Materialitza una de les mesures més importants del Pacte Nacional per a la Immigració

Estableix un servei universal de primera acollida, destinat a promoure l’autonomia personal i la igualtat d’oportunitats

El català queda definit per primera vegada en un text jurídic com a llengua comunaFont text i fotografía: Gencat
Dimecres 28 d'abril de 2010


El Ple del Parlament de Catalunya ha aprovat avui la Llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya, per la qual es crea un servei universal de primera acollida arreu del territori i es desenvolupen les noves competències de la Generalitat en l’àmbit de la integració i les migracions. Es materialitza així una de les mesures més importants del Pacte Nacional per a la Immigració, signat per la majoria de forces polítiques parlamentàries, els agents socioeconòmics i les organitzacions del sector el desembre de 2008.

Es tracta de la primera actuació legislativa en el seu àmbit al sud d’Europa i té com a principals objectius:

* Facilitar la integració de les persones immigrades

* Estendre un servei de primera acollida homogeni al conjunt de Catalunya

* Fomentar l’autonomia personal i la igualitat d’oportunitats

* Reduir les situacions de vulnerabilitat i de risc d’exclusió

* Fer del català la llengua comuna d’acollida arreu del territori.

Amb aquesta llei, Catalunya és la primera comunitat de l’Estat espanyol en establir un marc legal de referència integral per a l’acollida. També és pionera pel que fa a la participació de la Generalitat en els processos d’estrangeria, gràcies a l’acreditació de la integració prevista en la darrera reforma de la Llei d’estrangeria. En concret, en els tràmits d’arrelament, de renovació de les autoritzacions de residència temporal i d’accés a la nacionalitat per residència.

Aquesta iniciativa pretén ser una caixa d’eines per a l’autonomia personal de les persones nouvingudes. A través del servei de primera acollida, Generalitat i ens locals oferiran una atenció personalitzada i accions de formació i informació sobre llengua catalana, mercat laboral, drets i deures bàsics, i model de societat. És la primera vegada que un text legislatiu estableix el català com a llengua comuna en els sistemes d’acollida i reconeix el seu valor com a llengua d’incorporació, d’integració i mobilitat social.

El text també preveu l’acollida especialitzada, que implica diversos departaments del Govern i els insta a establir, mantenir o reforçar programes orientats a les persones nouvingudes dins dels serveis normalitzats per al conjunt de la població. Entre d’altres, es contemplen àmbits d’actuació com ara la salut, l’escola, la universitat, l’atenció de menors o la justícia. Així mateix, la llei preveu el foment de mesures per incentivar l’acollida a les empreses i als centres de treball, de comú acord amb els agents socioeconòmics.

La Llei reconeix i aprofita l’experiència acumulada en els darrers 20 anys per ens locals, agents socioeconòmics, entitats del sector i serveis públics de la Generalitat. Proposa la creació de la nova Agència de Migracions de Catalunya i dota el Govern d'un ens més àgil i efectiu per gestionar i coordinar un sistema de serveis en xarxa format per un mínim de 101 ens locals, agents socials, entitats col·laboradores, prestadors a l’exterior i empreses concertades, una dinàmica transversal que permetrà guanyar en operativitat i agilitat a l’hora de teixir la col·laboració entre els diversos actors implicats.

No hay comentarios: